ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ  “25 години Голдън Роуз“

Период на провеждане на Кампанията: 10.02.2020 г. – 31.05.2020 г.
1. Организатор
1.1. Кампания „25 години Голдън Роуз“, наричана за краткост “КАМПАНИЯТА” се организира и провежда от „Ай Ви Би Козметикс” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Околовръстен път” № 42, с ЕИК: 123631043, наричана по-долу, за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.
1.2. Официалните правила на КАМПАНИЯТА са публикувани на https://www.ivbcosmetics.com/ , където ще са достъпни през целия период на КАМПАНИЯТА по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.
1.3. Настоящите правила са задължителни за участниците в КАМПАНИЯТА. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва и/или изменя Правилата в съответствие с действащото българско законодателство, като допълненията и/или измененията влизат в сила след публикуването им на следната интернет страница: https://www.ivbcosmetics.com/ Участниците поемат задължение да следят актуалната версия на Правилата към момента на участието си в КАМПАНИЯТА.
1.4. КАМПАНИЯТА се организира с рекламна цел – за популяризиране търговската марка на Организатора – GOLDEN ROSE ®.
1.5. Връзка с Организатора на КАМПАНИЯТА може да бъде осъществена чрез съобщение, изпратено на office@ivbcosmetics.com
2. Период и място за провеждане на КАМПАНИЯТА
2.1. КАМПАНИЯТА стартира, считано от 17.02.2020 г. и продължава до 31.05.2020 г. (включително) или до изчерпване на наличните скреч карти на ниво търговски обект, ако изчерпването им настъпи по-рано от посочената крайна дата. Изчерпването на скреч-картите се обозначава своевременно в търговския обект, като отговорност за това носи собственикът на обекта.
2.2. КАМПАНИЯТА се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. КАМПАНИЯТА се организира и се провежда в избрани търговски обекти на територията на Р. България.
3. Право на участие
В КАМПАНИЯТА право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на участието му в КАМПАНИЯТА, което пребивава на територията на Република България. В настоящата КАМПАНИЯ не могат да участват лица, работещи във „Ай Ви Би Козметикс” ООД или техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.
4. Участващи продукти
4.1. В настоящата КАМПАНИЯ участват всички продукти с търговска марка GOLDEN ROSE ®.
4.2. Върху участващите в КАМПАНИЯТА продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.
5. Начин за провеждане на КАМПАНИЯТА
5.1. През периода на провеждане на КАМПАНИЯТА, желаещите да участват в нея трябва дa закупят от някой от участващите търговски обекти съгласно т. 2.3, продукт/и с търговска марка GOLDEN ROSE ®, участващ/и в КАМПАНИЯТА и посочени в т. 4.1, на стойност минимум 10лв с ДДС. Срещу представяне на касова бележка за извършената покупка да вземат скреч карта от касата и след изтриване на скреч зоната от скреч картата, веднага ще разберат дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1 по-долу.
5.2. Всеки участник има право на многократно участие в КАМПАНИЯТА. Служителят на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е дадена съответната полагаща се скреч карта със знак Х и/или негов подпис. Касова бележка, върху която е поставен знак Х / подпис, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и скреч карта/и.
6. Награди
6.1. Наградите в КАМПАНИЯТА са следните:
– 4000бр. продукти с марка GOLDEN ROSE ®
– 1100бр. брандирани козметични несесера GOLDEN ROSE ®
– 100бр. златни медальона с форма на роза.
6.2. Наградите в КАМПАНИЯТА са разпределени в търговските обекти, участващи в КАМПАНИЯТА.
6.3. Наградите се раздават на случаен принцип, в зависимост от наличността в съответния участващ обект.
6.4. Получаване на наградите:
6.4.1. При спечелване на награда „ПРОДУКТ“ или „НЕСЕСЕР“, то наградата се получава веднага от обекта, в който са участвали, срещу показване на печелившата/ите скреч карта/и и касова бележка за извършена покупка.
6.4.2. При спечелване на награда „ЗЛАТНА ВИСУЛКА“, Участникът е необходимо да се свърже с ОРГАНИЗАТОРА, за да получи указания, как да си вземе наградата. Спечелилият участник е длъжен да пази касовата бележка и печелившата скреч карта.
6.5. В случай че скреч картите бъдат изчерпани преди края на КАМПАНИЯТА, а именно 31.05.2020 г., в някой или във всички търговски обекти, участващи в КАМПАНИЯТА, то тя (КАМПАНИЯТА) ще бъде прекратена от Организатора предсрочно за съответния обект/и.
6.6. Не се допуска подменянето на спечелена награда срещу паричната ѝ равностойност, както и други замени.
7. Ограничения на отговорността
7.1. Организаторът и участващите обекти по т. 2.3., не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печелившите скреч карти, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с КАМПАНИЯТА.
7.2. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участника или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата КАМПАНИЯ, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на ОРГАНИЗАТОРА.
7.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на участник, чиято скреч карта е използвана от друго лице, независимо дали участникът е дал или не съгласие за това.
7.4. Организаторът на КАМПАНИЯТА не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.
7.5. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на КАМПАНИЯТА, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.
7.6. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в КАМПАНИЯТА, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще отнесат спора до съответно компетентните органи, които да разрешат.
8. Прекратяване на КАМПАНИЯТА и дисквалификация на участник
8.1. Настоящата КАМПАНИЯ може да бъде прекратена преди изтичане на срока ѝ, при условията на т. 6.5. от настоящите Правила.
8.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати КАМПАНИЯТА по всяко време, в случай че на материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде обявено на https://www.ivbcosmetics.com/ , а участието на лицата се прекратява автоматично.
8.3. Забранени са действия от страна на участници в КАМПАНИЯТА, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в КАМПАНИЯТА или увеличават шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, ОРГАНИЗАТОРЪТ на КАМПАНИЯТА си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.
9. Разни
9.1. В рекламните материали за КАМПАНИЯТА, ОРГАНИЗАТОРЪТ информира лицата относно механизма на КАМПАНИЯТА, както и местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в КАМПАНИЯТА. С участието си в КАМПАНИЯТА участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да ги спазват.
9.2. Организаторът, не носи каквато и да е отговорност за данъци, такси или други данъчни задължения на печелившите, ако такива са възникнали във връзка с участието им в настоящата КАМПАНИЯ.
9.3. С участието си в КАМПАНИЯТА участниците потвърждават съгласието си ОРГАНИЗАТОРЪТ да обработва техните лични данни: три имена, адрес, телефон, електорнна поща, направени снимки при връчването на
наградата, които могат да бъдат споделяни на уебсайта на дружеството и в официалните страници в социалните мрежи ( Facebook, Instagram и др.)

Пулния списък с обекти, които участват в тази КАМПАНИЯ може да видите тук.